රන්ජන් වෙනුවෙන් විපක්ෂය විරෝධතාවයක

රන්ජන් රාමනායකගේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධුරය ගැන කතානායක තීන්දුව දෙන්නැයි ඉල්ලා විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු සභාවේ විරෝධතාවක නිරත විය.

Related posts

Leave a Comment