පීඩාවට පත් ජනතාවට 5000 දෙන්න කෝටි 706ක් වෙන් කළා

කොවිඩ් වසංගතයෙන් පීඩාවට පත් වූ අඩු අදායම්ලාභීන් හට 2020 අප්‍රේල් සහ මැයි මාසවල රුපියල් 5,000 දීමනාව දීම සඳහා රුපියල් මිලියන 56,593ක්ද 2021 අප්‍රේල් මාසයේදී රුපියල් මිලියන 14,000ක්ද ආණ්ඩුව විසින් වෙන් කළ බව වසංගතය මැඬලීම සඳහා වූ රජයේ ප්‍රතිපාදන සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කරමින් මුදල් හා ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළ සහ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය රාජ්‍ය ඇමැති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා අවධාරණය කරයි.කොවිඩ් 19 වසංගතය අදාළ රාජ්‍ය වියදම් සම්බන්ධයෙන් සමාජය තුළ දැඩි කතාබහක් ඇති වී ඇත. මේ සම්බන්ධයෙන් මුදල් හා ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළ සහ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය රාජ්‍ය ඇමැති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා විසින් පසුගියදා (18) දින පාර්ලිමේන්තුවේදී සවිස්තරාත්මක පැහැදිලි කිරීමක් කරන ලදි.

කොවිඩ් සම්බන්ධයෙන් විවිධ ප්‍රශ්න යොමු කරන අවස්ථාවක රජය දැනට කොවිඩ් වසංගතය මැඬලීම සහ ඒ ආශ්‍රිත කටයුතු සඳහා කර ඇති වියදම් සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කිරීමට රජයට යුතුකමක් ඇති බව පවසමින් ඇමැතිවරයා සිය කතාව ආරම්භ කළේය. රජය විසින් ඍජුවම කර ඇති වියදම් සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කරමින් ඇමැතිවරයා පැවසුවේ 2020 වසරේදී රුපියල් කෝටි 9,610ක්ද 2021 වසරේ මේ දක්වා කාලය තුළ රුපියල් කෝටි 4,190ක්ද වියදම් කර ඇති බවයි.

Related posts

Leave a Comment