තවත් ප්‍රදේශ රැසක් හුදකලා කරයි !

තවත් ග්‍රාම සේවා වසම් නමයක් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි හුදෙකලා කර තිබේ.

එමෙන්ම මෙතෙක් හුදෙකලා කර තිබූ ග්‍රාම සේවා වසම් විසි අටක් හුදකලා බවින් නිදහස් කිරීමට ද කටයුතු කර ඇත.

අද සිට හුදකලා කරන ලද ග්‍රාම සේවා වසම් මෙසේය.

Related posts

Leave a Comment