මීළඟ නීතිපති තෝරා ගනී – පාර්ලිමේන්තු කමිටුව අනුමත කරයි


වැඩ බලන සොලිස්ටර් ජනරාල් සංජය රාජරත්නම් ශ්‍රි ලංකාවේ මීළඟ නීතිපතිවරයා ලෙස පත් කිරීම පාර්ලිමේන්තු කමිටුව අනුමත කර තිබෙනවා.

Related posts

Leave a Comment