ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයෙන් නිවේදනයක්

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය අනුමතකල එන්නත් වලින් ඉන්දීය වෛරස ප්‍රභේදය ඇතුළුව සියලු කොවිඩ් ප්‍රභේද මර්දනය කළ හැකි බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ යුරෝපානු අධ්‍යක්ෂකවරයා නිවේදනය කර තිබෙනවා.

Related posts

Leave a Comment