තවත් ග්‍රාම නිළධාරී වසම් 09 ක් හුදකලා කෙරේ

යුද හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා සඳහන් කරන පරිදි දිස්ත්‍රික්ක 3කට අයත් ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 9ක් අද උදෑසන 6 සිට හුදකලා කර තිබේ. එමෙන්ම තවත් ග්‍රාම නිලධාරී වසම් කිහිපයක හුදකලා බව අද උදෑසන සිට ඉවත් කර ඇති බව ද යුද හමුදාපති පවසයි අද සිට හුදකලා කළ ග්‍රාම නිලධාරී වසම් පහතින් දැක්වේ. යාපනය දිස්ත්‍රික්කය පලාලි පොලිස් බලප්‍රදේශයේ,පලාලි උතුර මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය කල්කුඩා පොලිස් බලප්‍රදේශයේ,කල්මඩුකිරිවැවසෙවනගලබහිරාව මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කය සෙවනගල පොලිස් බලප්‍රදේශයේ,හබරත්තවෙලහබරුගලමහගමඉදිකොළපැලැස්ස

Related posts

Leave a Comment