ජනතාව වෙනුවෙන් ඕනෑම නිවැරදි තීරණයක් ගන්න පසුබට වෙන්නේ නෑ -ජනපති

ජනතාව වෙනුවෙන් ඕනෑම නිවැරදි තීරණයක් ගැනීමට තමා පසුබට නොවන බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

Related posts

Leave a Comment