රථ වාහන දඩ ඕනෑම තැපැල් හලකින් ගෙවීමට ක්‍රමයක්

තැපැල් දෙපාර්තුමේන්තුව පවසන්නේ ඉකුත් අප්‍රේල් මස 5 වන දින හෝ එම දිනයෙන් පසුව නිකුත් කර ඇති රථ වාහන දඩ මුදල්, දිවයින පුරා පිහිටි ඕනෑම තැපැල් කාර්යාලයකින් හෝ උප තැපැල් කාර්යාලයකින් ගෙවීම සිදු කළ හැකි බවයි. කොවිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය තුළ දඩ පත්‍රිකා ගෙවීමට ඇති දින 14ක කාල සීමාව ඉක්මවා ගිය ද අතිරේක දඩමුදලක් රහිතව එම මුදල ගෙවීමට හැකි බව තැපැල්පති, රංජිත් ආරියරත්න මහතා පැවසීය. එම කාල සීමාවන් තුළදී ගෙවීමට නොහැකි වූ රථ වාහන දඩ පත්‍රිකා අතිරේක දඩ මුදල් රහිතව ගෙවීම සඳහා මුදල් අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයාගේ අනුමැතිය ලැබී ඇති බවත් එම සහන කාලය නැවත දැනුම් දෙන තුරු ක්‍රියාත්මක වන බවත් ඒ මහතා පවසා සිටී

Related posts

Leave a Comment