කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ වැඩ සාමාන්‍ය පරිදි

අද (24) වනවිට කොවිඩ් -19 ශීඝ්‍ර ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් සංචාරණ සීමා පනවා තිබුණ ද, කොටස් වෙළෙඳපොළ ගනු-දෙනු සාමාන්‍ය පරිදි පවත්වාගෙන යාමට කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොල තීරණය කරයි. ඒ අනුව 24, 25 සහ 28 යන දිනවලදී කොළඹ කොටස් හුවමාරුවෙහි සාමාන්‍ය ගනු-දෙනු සුපුරුදු වෙළෙඳ කාලය තුලදී (පෙරවරු 11.00 සිට පස්වරු 2.30 දක්වා) සාමාන්‍ය පරිදි සිදුවන බව කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ සදහන් කරයි.

Related posts

Leave a Comment