තවත් කොවිඩ් මරණ 32 ක්

මෙරටින් තහවුරු කළ තවත් කොවිඩ් මරණ 32 ක් සිදු වී ඇති බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා නිවේදනය කරයි. මෙම මරණ අතර මැයි 23 වනදා වාර්තා වන කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 05 ක් වේ අනෙකුත් මරණ 27 අප්‍රේල් 23 වනදා සිට මැයි 22 වන දින දක්වා වාර්තා වන මරණ වෙයි ඉහත මරණ 32 ක් සමඟ මෙරටින් වාර්තා වන සමස්ත කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 1210 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

Related posts

Leave a Comment