රට රතු ඉර පනින මට්ටමට ඇවිල්ලා!

කොවිඩ්  පාලනය කිරීම සඳහා දින දාහතරක අඛණ්ඩ දැඩි සංචරණ  සීමා පැනවිය යුතු බව ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය අර්ජුන ද සිල්වා මහතා  පවසයි.

කවුරු කුමක් කීවත් විද්‍යාත්මක පදනම මෙය යයිද ඔහු ප්‍රකාශ කරයි.

රට රතු ඉර පනින මට්ටමට පැමිණ ඇති බවත් රජය මේ ගැන තීරණයක් ගත යුතු බවත් මහාචාර්යවරයා සඳහන් කරයි.

කොලෙස්ට්‍රෝල් බැස්සීමට  මිලි ග්‍රාම් විස්සක් අවශ්‍ය නම් දහයක් ගැනීමෙන් නිසි ප්‍රතිඵල ලබාගත  නොහැකි බවත් ආර්ථික ප්‍රශ්න  නිසා හෝ වෙනත් ප්‍රශ්න නිසා හෝ  විද්‍යාත්මක මතය වෙනස් කළ නොහැකි බවත් අර්ජුන ද සිල්වා මහතා  පවසයි .

මහාචාර්ය මලික් පීරිස් මහතා මේ විෂය සම්බන්ධයෙන් සිටින ප්‍රවීණයකු බවත් ඔහු කියන දේ ගැන අප හොඳින් ඇසිය යුතු බවත්  ඔහු වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කරයි.

Related posts

Leave a Comment