මෙරටට පැමිණීමට බලා සිටින ගුවන් මගීන්ට දැනුම්දීමක්

මෙරටට පැමිණීමට අපේක්ෂාවෙන් පසුවන ගුවන් මගීන් සඳහා පනවා තිබෙන තාවකාලික තහනම ජුනි 01 වනදා සිට ඉවත් කිරීමට තීරණය කළ බව සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය සඳහන් කර ඇත.

කෙසේ නමුත් ඉන්දියාවට සංචාරය කර හෝ ඉන්දියාවේ සිට පැමිණෙන පුද්ගලයන්ට පැමිණීමට අවසර ලබාදී නොමැත.

සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ සභාපතිවරයා සඳහන් කර තිබෙන්නේ පැමිණෙන දිනට, දින 14ක කාලයක් තුළ ඉන්දියාවට සංචාරය කර හෝ ඉන්දියාවේ සිට පැමිණෙන ගුවන් මගීන් සඳහා එම තහනම දිගටම පවතින බවය.

Related posts

Leave a Comment