කොරෝනා මරණ 27 වාර්තා වේ

කොරෝනා මරණ තවත් 27ක් ඉකුත් 24 පැයේ හඳුනා ගත් බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා පවසයි.

මින් මරණ හතරක් ඊයේ (27) වු මරණවලින් හඳුනාගෙන ඇති අතර සෙසු මරණ 22 මැයි 26 සිට මැයි 26 දක්වා අතර කාලයේ සිදු මරණ වලින් හඳුනා ගෙන ඇතැයි සෞඛ්‍ය වාර්තා සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව මුළු මරණ ගණන 1325 දක්වා ඉහළ ගියේය.

Related posts

Leave a Comment