ඩ්‍රෝනයානා මගින් නිරීක‍්ෂණය කිරීමක් අදත්

ශ්‍රී ලංකා ගුවන්  හමුදාව සහ ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය එක්ව කොවිඩ්-19  වසංගතය  හේතුවෙන් දිවයින තුළ ක්‍රියාත්මක සංචරණ සීමා ක්‍රියාත්මක කිරිමේදී ඒ  සදහා  අනුගත නොවන  පුද්ගලයන් සොයා ඩ්‍රෝනයානා උපයෝගීකර ගනිමින්  නිරීක‍්ෂණය කිරීමේ ඒකාබද්ධ මෙහෙයුමක් දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි සිදුකරමින් පවති. මෙම මෙහෙයුම චීන වරාය ගුවන් හමුදා   විද්‍යා පීඨය, කටුනායක, රත්මලාන, හිඟුරක්ගොඩ, අනුරාධපුර, වවුනියාව, පලාලි, පාලවි, වීරවිල, මුලතිව්, දියතලාව යන ගුවන් හමුදා කඳවුරු සහ ගුවන් හමුදා මූලස්ථානය විසින් සිදුකරනු ලබයි.

Related posts

Leave a Comment