දුම්රිය ධාවනය නොවන නිසා පීලි මලකඩ කයි

සංචරණ සිමා පැනවීමත් සමග දුම්රිය ධාවනය සම්පුර්නයෙන්ම අත්හිවිම හේතුවෙන් වෙරළබඩ මාර්ගයේ රේල්පීලි මතුපිට මළ බැඳී තිබේ.

මළකඩ බැඳම නිසා දුම්රිය පීලි මතුපිට  දැඩි දුර්වර්ණ වී

සාමාන්‍යය පරිද දුම්රිය ධාවනය විට රේල්පීලි මතුපිට දිලිසෙන ස්වරුපයක් ගනී.

මෙම මස 21 වැනිදා සිටි දුම්රිය ධාවනය සම්පුර්ණයෙන්ම ඇණහිටියේය.

Related posts

Leave a Comment